POPISY ŽELEZNIČNÍCH STANIC NA TRASE BRNO - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

ŽST Brno - Židenice | ŽST Brno - Královo Pole | ŽST Brno - Řečkovice | zastávka Česká | ŽST Kuřim | ŽST Čebín | zastávka Hradčany | ŽST Tišnov | zastávka Dolní Loučky | ŽST Řikonín | zastávka Níhov | ŽST Žďár nad Sázavou | zastávka Štěpánovice | zastávka Borač | zastávka Prudká | ŽST Doubravník | ŽST Nedvědice |

 

 

ŽST Brno - Židenice:

Tato železniční stanice je blízko přestupního uzlu Stará osada. Asi 7 metrů před vchodovými dveřmi do budovy stanice jsou čtyři schody nahoru. Za nimi je asi 6 metrů široká plošina a ozvučený vchod do budovy. 8 metrů naproti vchodu jsou dveře do čekárny. Za nimi je pod úhlem asi 60 stupňů vlevo pokladna. Provoz pokladny je omezen. Přístup k nástupištím je chodbou vlevo z odbavovací haly, přibližně 10 metrů od hlavního vchodu. Chodba je od haly oddělena dveřmi. Ještě před nimi je vpravo stánek s občerstvením. Přístup k prvnímu nástupišti je hned za dveřmi vpravo. Kolej na tomto nástupišti je asi 10 metrů vlevo od horní hrany schodiště, používá se však jen výjimečně.
Přístup na druhé a třetí nástupiště je pak z podchodu schodišti nahoru na obě strany. Koleje jsou značeny následovně:

Z druhého nástupiště koleje 1A odjíždějí zpravidla vlaky směr Tišnov, Žďár nad Sázavou, z koleje 1 pak směr Blansko. Na třetí nástupiště kolej 2 přijíždějí zpravidla vlaky od Blanska, na kolej 2A pak od ŽĎáru. Na všech třech nástupištích nad horní hranou schodišť jsou umístěny hlasové majáčky. Drážní budova je vpravo ve směru od Brna.

***

 

ŽST Brno - Královo Pole:

Nádraží je součástí přestupního uzlu IDS JMK. Vstup z ulice do odbavovací haly je osazen hlasovým majáčkem. Pokladny jsou v hale asi 8 metrů vlevo. Přístup k prvnímu nástupišti je po schodech nahoru asi 12 metrů přímo proti vchodovým dveřím. Ke druhému a třetímu nástupišti přijdeme chodbou v levém zadním rohu odbavovací haly. Výstup na nástupiště je z podchodu po schodištích směrem vpravo i vlevo. Na všech třech nástupištích jsou nainstalovány hlasové majáčky. Před budovou nádraží Brno - Královo Pole přijdeme v přímém směru k tramvajové zastávce linky číslo 6, směr Česká, Ústřední hřbitov, Modřice. Ještě před ní je vlevo podél chodníku zastávka autobusových linek č. 44, 53 a 81, vpravo pak odjíždějí linky 43 a linky IDS směrem na Kunštát. Za tramvajovou zastávkou je ještě přes silnici, vlevo od přechodu, zastávka linek 30, 42 a 71.

***

 

ŽST Brno - Řečkovice:

Do budovy vedou dvoje dveře, vzdálené od sebe asi 20 metrů. Před obojími jsou 4 schody nahoru. Čekárna je za těmi pravými z čelního pohledu. Ty jsou také osazeny hlasovým majáčkem, avšak bývají často zamčené. Pokladna je v čekárně asi 6 metrů vpravo od vstupních dveří pod úhlem asi 45 stupňů. Přístup k nástupištím je přes čekárnu v přímém směru. Na prvním nástupišti půjdeme asi 8 metrů do leva, kde je schodiště do podchodu. V podchodu zabočíme doprava a po pár metrech je vpravo i vlevo schodiště nahoru na nástupiště. To tvoří ostrůvek, obtékaný ze dvou stran kolejemi. Drážní budova je ve směru od Brna vlevo. Z vlaku vystupujeme většinou v obou směrech vlevo od směru jízdy. V ose obou schodišť na ostrůvku je na straně blíže Tišnovu dlouhý, pozvolný nájezd, kterým přijdeme pod most pod kolejemi. Tam můžeme jít směrem doprava k Lachemě nebo směrem doleva, podél stáčejícího se trávníku po levé ruce asi 100 metrů zpět k drážní budově. Asi 15 metrů před ní je zastávka autobusových linek č. 65 a 90. Pokud opouštíme nástupiště po schodech, směrovaných ke Kuřimi, tak půjdeme v podchodu doprava, z opačného směru pak doleva. Stanici pak opustíme po schodišti nahoru, které je v ose podchodu. Nezapomínejme, že před dveřmi zvenčí jsou 4 schody dolů. Naproti východu je zastávka pouze pro výstup, zastávka pro nastupování je pak asi 15 metrů vpravo od východu. Bohužel není označena signálním pásem. Tuhle cestu použijeme i pro přístup do stanice v případě, že čekárna bude uzavřena.
Upozornění: Při pohybu po nástupišti je nutno se držet stále co nejdál od kolejí, protože zde rychlíky nestaví a projíždějí zde vysokou rychlostí. Pro lepší orientaci zde můžeme využít reliéfní pásy podél obou hran nástupiště i hlasové majáčky, které jsou umístěny nad horními hranami obou schodišť i nad začátkem nájezdu k Lachemě.

***

 

Zastávka Česká:

Je zastávkou na dvoukolejné trati. Obě jeho nástupiště byla rekonstruována a obsahují reliéfní varovné pásy podél hran nástupišť. Při příjezdu z obou směrů vystupujeme z vlaku vždy vpravo. Při odchodu ze zastávky ve směru od Brna půjdeme po nástupišti podél trávníku po levé ruce proti směru příjezdu. Za čekárnou/přístřeškem je mírně vlevo chodník nahoru na most. Půjdeme po jeho pravé straně podél trávníku. Po 65 metrech se chodník stáčí doleva podél silnice a vpravo je 6 schodů nahoru. Vedou na chodník, přímo k označníku zastávky autobusových linek 41, 91 a 310 směr Česká. Asi 15 metrů po chodníku vlevo od označníku je krytá čekárna. Po dalších 100 metrech za čekárnou začíná obec Lelekovice.
Při jízdě směrem do Brna zastaví čelo vlaku blíže mostu. Při vystoupení půjdeme dopředu podél rozhraní nástupiště s trávníkem po pravé ruce. Za přístřeškem čekárny půjdeme po chodníku mírně vpravo nahoru na most. Tam můžeme jít doprava podél silnice do obce Česká, nebo zabočíme doleva a přejdeme asi 40 metrů po mostu přes koleje. Na konci mostu nás signální pás upozorní na označník již zmíněné autobusové zastávky. Tento most (silnice Česká - Lelekovice - Vranov) slouží jako jediný možný přechod přes koleje.
Upozornění: Chodník na mostě je poměrně úzký, proto při chůzi dbejte zvýšené opatrnosti.

***

 

ŽST Kuřim:

Drážní budova je ve směru od Brna vlevo. Při pohledu z ulice je na pravé straně budovy vchod do čekárny, na levé straně je východ. Nad levou částí vstupního portálu nad používaným křídlem dveří je umístěn hlasový majáček. Ke dveřím vede 5 schodků nahoru. Pokladny jsou ve vstupní hale (která slouží i jako čekárna) asi 10 metrů vpravo. Dveře na první nástupiště jsou naproti těmto dveřím asi 10 metrů v úhlu 30 stupňů doprava. Po vyjití na nástupiště půjdeme do leva a asi po pěti metrech v ose naší chůze začínají schody do podchodu. V něm půjdeme doprava. Z podchodu jsou pak postupně za sebou směrem doprava schodiště a naproti nim vlevo výtahy na klasická, ostrůvková nástupiště 2 a 3. V přímém směru pak můžeme vyjít z podchodu do ulice Dr. Vališe. Nad vstupem do podchodu z této strany je umístěn hlasový majáček. Další dva jsou umístěny také na obou nástupištích nad horními hranami schodišť vedoucích do podchodu. Při odchodu z nástupišť po schodech zabočíme v podchodu doleva, pokud použijeme výtah, tak doprava. Na konci podchodu můžeme jít po schodišti doleva nebo výtahem na první nástupiště a nádražní budovu opustit cestou přes čekárnu. Snadnější je však cesta po schodišti směrem doprava. Je vhodnější jít podél levé stěny schodiště. Po vyjití prvního ramene schodiště, které tvoří 7 schodů, zabočíme doleva a po vyjití dalších dvaceti schodů opustíme budovu dveřmi východu, které jsou mírně vlevo od osy schodiště. Za dveřmi je na ulici 5 schodů dolů a přibližně 5 metrů široký chodník.
Prostor před nádražím má tvar písmene U, a budova stanice je u jeho spodního okraje. V úrovni východu z nádražní budovy je stanoviště 1, autobusů IDS JMK směr Tišnov, linky č. 311 a 312.
Další dvě zastávky jsou v jeho pravé svislé části, kolmé k budově nádraží. Stanoviště 2 je ve vnitřní části a zastavují tam linky 71, 91 a 310 směr Brno. Ve vnější části je pak stanoviště 3 a staví tam linky 152, 162 a 302, směr Rozdrojovice. V celém prostoru nejsou použity žádné reliéfní prvky.

***

 

ŽST Čebín:

Drážní budova má z čelního pohledu dva vchody, vzdálené od sebe asi 20 metrů. Oba jsou osazeny hlasovým majáčkem a vedou k nim 4 schody nahoru. Levé dveře vedou do průchozí čekárny, která však bývá často uzavřena. Pokladna je v čekárně asi 8 metrů a 60 stupňů vlevo od osy vstupních dveří, chodba k prvnímu nástupišti je pak v ose těchto dveří. Toto nástupiště se již nepoužívá. Je však možné po něm přejít 8 metrů vpravo ke schodišti do podchodu, kterým můžeme jít směrem vlevo k používanému nástupišti. Snadnější přístup z ulice k nástupišti je však pravými dveřmi. Asi 3 metry za nimi je ve směru chůze schodiště do podchodu. Na konci podchodu můžeme jít po schodech do leva i vpravo na nástupiště. Je ostrovní a nejsou na něm uplatněny žádné reliéfní úpravy. Horní hrany obou schodišť jsou však vybaveny hlasovými majáčky. Drážní budova je ve směru od Brna vpravo. Z vlaku se pak vystupuje v obou směrech doleva. Pro odchod z podchodu doporučuji držet se levé stěny podchodu, na kterou přímo navazuje odchozí schodiště.
Zastávka autobusových linek 320, 321 a 330 je před drážní budovou, vpravo od východu. Reliéfní signální pás u Označníku zastávky je na úrovni vchodu do čekárny.

***

 

Zastávka Hradčany:

Tato zastávka má dvě koleje a dva peróny. Přístup k ní je po chodníku vedoucím kolmo od silnice z Kuřimi do Tišnova, kde je zastávka autobusových linek 314, 331, 330 a 153 ve směru na Tišnov. Od chodníku odbočují nepříliš kvalitní cesty nahoru na násep trati. První odbočka vede do leva k nástupišti pro směr Brno, Rovně pak pokračujeme pod most, za nímž se cesta stáčí do leva na nástupiště pro směr Tišnov. Obě nástupiště jsou pouze panelová, bez jakýchkoliv reliéfních úprav. Z této strany jsou však osazena hlasovými majáčky s informačními frázemi.
Před nástupištěm ve směru na Brno je drážní budova s podloubím. Čekárna a pokladny jsou však mimo provoz. Drážní budova je ve směru od Brna vlevo. Z vlaků se vystupuje v obou směrech vždy vpravo. Odchod ze zastávky je ve směru od Brna zpět po nástupišti až na úroveň majáčku. Tam na něj navazuje cestička, která se svažuje a stáčí doprava směrem pod trať a přivede nás k již zmíněné silnici.
Při příjezdu od Tišnova půjdeme po vystoupení z vlaku ve směru jízdy. Na konci nástupiště projdeme pod podloubím podél drážní budovy. Budova je mimo provoz, ale na začátku podloubí je z obou stran funkční hlasový majáček. Po šotolinové cestě sejdeme opět dolů k silnici vedoucí vlevo do obce. Zastávka autobusů je asi 6 metrů od příchozího chodníku a je označena reliéfním signálním pásem.
Upozornění: Nástupiště, šotolinové chodníčky i cesta pod podloubím jsou dost nerovné, proto při chůzi dbejte zvýšené opatrnosti.

***

 

ŽST Tišnov:

Tato stanice má drážní budovu a 2 kryté nástupní ostrůvky s podchodem. Drážní budova je ve směru od Brna vpravo. Z vlaků se vystupuje podle aktuální situace ve stanici. Na obou nástupištích je obyčejná betonová dlažba bez jakýchkoliv reliéfních prvků. Všechna 4 schodiště do podchodu jsou osazena hlasovými majáčky. Na konci podchodu zabočíme doleva a vystoupíme po schodech nahoru. Asi 6 metrů mírně vpravo je roh budovy. Podél její zdi, kterou budeme mít po pravé ruce, můžeme stanici opustit.
Na dalším rohu pak můžeme jít podél signálního pásu dál k přechodu ve směru Albert, nebo zabočit podél zdi doprava, kdy přijdeme ke vchodu do budovy. Vedou k němu 3 schody nahoru. Za ním vede napříč přes chodník další signální pás, který vede od budovy ke druhému přechodu na druhé autobusové stanoviště. Od něj odbočuje asi po sedmi metrech doprava signální pás k zastřešení nástupiště č. 1. To je podél obrubníku vozovky a ve směru od nádraží ČD jsou na něm za sebou výstupní zastávka a stanoviště 1, 2, 3 a 4. Zastávkové stojany jsou po pravé straně a jsou indikovány signálními pásy.
Druhé nástupiště je na protější straně vozovky a je prakticky stejné jako to první. Jen označníky jsou vlevo. Také k němu vede výše zmíněný signální pás a další indikují zastávkové stojany. První v řadě je výstupní zastávka a za ní následují stanoviště 5, 6, 7 (linky 163, 336) a 8 (linky 334 a 335).
Budova vlakového nádraží má tvar obdélníku a je nově rekonstruovaná. Z čelního pohledu z ulice je vchod do budovy přibližně v levé třetině delší strany a vede k němu několik schodů nahoru. Vlevo od schodů je podél zdi nájezdová rampa pro vozíčkáře. Nad vchodem je umístěn hlasový majáček a elektronický informační panel IDS JMK. Vchod je tvořen dvojicí fotobuňkou otevíraných dveří. V provozu však bývají většinou jen jedny. Za dveřmi je čekárna. Na levé stěně jsou dvě okénka prodeje jízdenek. Za nimi, dále od vchodu je služební vchod k pokladnám a za ním je okénko informační kanceláře ČSAD Tišnov.
Na pravé straně čekárny jsou drátěné lavičky a za nimi, přibližně 4 metry od vchodu, vede chodba doprava. V ní jsou na levé straně dveře do pekárny a dále v chodbě je automat na kávu. Na pravé straně jsou dveře na WC. První je bezbariérový a bývá zamčený. Není na euro-klíč. Druhý je možné otevřít po vhození mince 10 Kč do štěrbiny nad klikou. Na konci chodby je pak vstup do vietnamského bistra.
Vrátíme-li se do prostoru pokladen, tak východ z budovy směrem k nástupištím je přímo naproti dveřím z ulice. Je opět tvořen dvojicí fotobuňkou otevíraných dveří a v provozu bývají také jen jedny. Za dveřmi vlevo a před námi je pár schodů dolů a vpravo je podél zdi svažující se nájezd pro vozíčkáře. Po něm sejdeme a pokračujeme podél zdi po pravé ruce, kolem služebního vchodu do pekárny, asi 10 metrů. Vlevo, otočeno o 180 stupňů, je schodiště do podchodu k nástupištím. Je také osazeno hlasovým majáčkem s příslušnými frázemi. Příchod k nástupištím z ulice je možný také obejitím nádražní budovy z pravé strany.

***

 

Zastávka Dolní Loučky:

Je na kopci vysoko nad obcí. Má dvě koleje ohraničené dvěma perróny s přístřešky. V obou směrech se vystupuje vždy vpravo ve směru jízdy.

***

 

ŽST Řikonín:

Příchod ke stanici nám usnadní Hlasový majáček, který je umístěný nad střední částí vstupních dveří do budovy. pokladna je asi 5 metrů za vstupními dveřmi v úhlu 45 stupňů vpravo. Na levém rámu okénka pokladny je zvonek pro přivolání obsluhy. Schodiště do podchodu je přímo naproti okénku pokladny. Pod schodištěm půjdeme doprava. Z podchodu vystoupíme zase vpravo na první a o pár metrů dále i na druhé nástupiště. Nástupiště jsou otevřená. Mají krytá pouze schodiště do podchodu. Horní hrany obou schodišť jsou osazeny dalšími dvěma hlasovými majáčky. Drážní budova je ve směru od Brna vpravo. Z vlaků se vystupuje zpravidla vpravo ve směru jízdy.

***

 

Zastávka Níhov:

Jedná se o zastávku se dvěma kolejemi a dvěma peróny. Nna každém z nich je čekárna. směrem na Žďár je otevřená, směrem na Brno je uzavřená. Z vlaků se vystupuje vždy vpravo. Na perónech chybí jakékoliv značení.

***

 

ŽST Žďár nad Sázavou:

Za Níhovem jsou před Žďárem nad Sázavou ještě zastávky a stanice: Vlkov u Tišnova, Osová Bítýška, Ořechov, Křižanov, Sklené nad Oslavou, Laštovičky a Ostrov nad Oslavou. Ty však jsou již v kraji Vysočina.

Při příjezdu vlakem do Žďáru nad Sázavou ve směru od Brna je drážní budova vpravo. Rychlíky a vlaky pokračující dále do Havlíčkova Brodu zastavují zpravidla na druhém nástupišti. Nástupiště je kryté, nosné sloupy Střechy jsou v jeho ose. Asi uprostřed jeho délky jsou schody dolů do podchodu.

V podchodu můžete jít doprava ke třetímu, stejně řešenému nástupišti, odkud jezdí vlaky od Prahy a Havlíčkova Brodu do Brna, nebo doleva k výpravní budově. Podlaha podchodu při chůzi tímto směrem začne po chvíli v délce asi 3 metry citelně stoupat. Za tímto stoupáním můžete jít vpravo na první nástupiště, odkud jezdí vlaky do Nového města na Moravě, nebo pokračovat v přímém směru po schodech nahoru do nádražní haly. Nad schodištěm v hale pak můžete pokračovat v přímém směru ke dveřím východu. Za nimi je asi 1 metr dlouhá teráska a za ní 4 schody dolů na chodník. Pozor! Schody nejsou po celé šířce budovy, ale jen přímo proti dveřím. Mimo tento prostor je po obou stranách výška terásky asi 60 Cm a tento prostor není nijak zabezpečený. Cestující jej používají často místo lavičky. Na vzdálenější straně chodníku jsou zastávky autobusů. Při pěší chůzi do centra jděte směrem od nádraží, ulicí mírně vlevo.

V nádražní hale můžete jít nad schodištěm, jak výše řečeno, rovně, ven z budovy nebo směrem doprava, kde jsou na pravé straně dveře na první nástupiště, následuje řada pokladen a na konci haly je opět chodba směrem doprava na první nástupiště a doleva bezbariérový východ na ulici. Na levé straně haly, naproti pokladnám jsou toalety - první dveře Ženy, druhé muži. V ose této haly jsou umístěny lavičky a květináče. Po vyjití z podchodu je vlevo nad schodištěm bufet a restaurace.

***

 

Zastávka Štěpánovice:

Za Tišnovem odbočuje od hlavní trati na Žďár/Havlíčkův Brod doprava jednokolejná trať směrem na Nedvědice - Nové město na Moravě - Žďár nad Sázavou. První zastávkou na této jednokolejce je zastávka Štěpánovice. Ta má jedno betonové nástupiště na levé straně ve směru od Brna. Z vlaku se vystupuje při příjezdu od Brna vlevo, v opačném směru vpravo.

***

 

Zastávka Borač:

Je na jednokolejné trati s jedním panelovým nástupištěm na pravé straně ve směru od Brna. Z vlaku se vystupuje při příjezdu od Brna vpravo, v opačném směru vlevo.

***

 

Zastávka Prudká:

Je na jednokolejné trati s jedním sypaným nástupištěm na levé straně ve směru od Brna. Na nástupišti je čekárna. Z vlaku se vystupuje při příjezdu od Brna vlevo, v opačném směru vpravo.

***

 

ŽST Doubravník:

Toto nádražíčko má úrovňové přechody kolejí, nástupiště jsou sypaná a mírně zvýšená. Drážní budova je na pravé straně ve směru od Brna. Z vlaku se vystupuje při příjezdu od Brna vpravo, v opačném směru vlevo.

***

 

ŽST Nedvědice:

Tato stanice je umístěna za vesnicí. Přístup k ní nám usnadní hlasový majáček, umístěný na rohu drážní budovy směrem k příchozí cestě a zastávce autobusů IDS JMK. Podél stěny budovy jděte tak, abyste ji měli po pravé ruce. Na rohu zabočte doprava a po třiceti metrech přijdete k signálnímu pásu. V jeho ose jsou vpravo dveře do čekárny. Nad nimi je nainstalován druhý hlasový majáček. V čekárně jděte dva metry vpřed, zabočte doprava a asi 5 metrů, před vámi je pokladna. Čekárna není průchozí. Před ní vás signální pás přivede k místu pro přejití kolejí.

Stanice má celkem 3 zvýšená, sypaná nástupiště. To třetí je ohraničené obrubníky. Nejpoužívanější kolej je třetí od drážní budovy. Ta stojí ve směru od Brna vpravo. Z vlaku se vystupuje při příjezdu od Brna vpravo, v opačném směru vlevo. Při pohledu od kolejí jsou 15 metrů vlevo od drážní budovy ozvučené toalety. Stanici je možné opustit obejitím drážní budovy směrem vpravo, kde je možný přestup na autobusy IDS JMK.

***

 

Poslední aktualizace 9.12. 2019