POPISY ŽELEZNIČNÍCH STANIC NA TRASE
BRNO - BLANSKO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

ŽST Brno - Židenice | zastávka Bílovice nad Svitavou | zastávka Babice nad Svitavou | ŽST Adamov | zastávka Adamov | ŽST Blansko | ŽST Blansko - město |

 

 

ŽST Brno - Židenice:

Tato železniční stanice je blízko přestupního uzlu Stará osada. Asi 7 metrů před vchodovými dveřmi do budovy stanice jsou čtyři schody nahoru. Za nimi je asi 6 metrů široká plošina a ozvučený vchod do budovy. 8 metrů naproti vchodu jsou dveře do čekárny. Za nimi je pod úhlem asi 60 stupňů vlevo pokladna. Provoz pokladny je omezen. Přístup k nástupištím je chodbou vlevo z odbavovací haly, přibližně 10 metrů od hlavního vchodu. Chodba je od haly oddělena dveřmi. Ještě před nimi je vpravo stánek s občerstvením. Přístup k prvnímu nástupišti je hned za dveřmi vpravo. Kolej na tomto nástupišti je asi 10 metrů vlevo od horní hrany schodiště, používá se však jen výjimečně.
Přístup na druhé a třetí nástupiště je pak z podchodu schodišti nahoru na obě strany. Koleje jsou značeny následovně:

Z druhého nástupiště koleje 1A odjíždějí zpravidla vlaky směr Tišnov, Žďár nad Sázavou, z koleje 1 pak směr Blansko. Na třetí nástupiště kolej 2 přijíždějí zpravidla vlaky od Blanska, na kolej 2A pak od ŽĎáru. Na všech třech nástupištích nad horní hranou schodišť jsou umístěny hlasové majáčky. Drážní budova je vpravo ve směru od Brna.

***

 

zastávka Bílovice nad Svitavou:

Je to dvoukolejná zastávka, má široké peróny opatřeny optickými nereliéfními varovnými pásy. Výstup z vlaku je vždy vpravo ve směru jízdy. Nástupiště ve směru od Brna je ohraničeno zábradlím. Uprostřed nástupiště je v jeho ose, situována ve směru jízdy šikmá rampa dolů. Směr k horní hraně rampy ukazují braillské štítky umístěné asi ve dvoumetrových roztečích na zadní straně zábradlí. V úrovni spodní hrany rampy je vpravo na druhé straně vozovky zastávka autobusů linek 75 směr Brno - Stará osada a 215 směr Kanice, Babice nad Svitavou. Vlevo pak můžeme podejít koleje a jít za nimi do leva k čekárně a nástupišti pro směr Brno, nebo vpravo kolem školy a pošty do obce. Drážní budova s čekárnou je tedy na nástupišti pro směr Brno. Vchod je osazen hlasovým majáčkem. Čekárna není průchozí a má omezený provoz. Pokladna v ní je vlevo od vstupních dveří. Cestou k ní je však nutno obejít asi 2 metry široké dřevěné zádveří. Nástupiště pro směr Brno je, po vyjití z čekárny, asi 20 metrů vpravo. Na nástupišti , je na štítové zdi Drážní budovy nad označovačem jízdenek umístěn druhý hlasový majáček.

***

 

zastávka Babice nad Svitavou:

Je dvoukolejná zastávka se dvěma širokými peróny se žlutými varovnými pásy. Výstup z vlaku je vždy vpravo ve směru jízdy. Na obou nástupištích jsou asi uprostřed zděné přístřešky. Do obce se dostaneme z nástupiště pro směr Blansko. Na straně blíže k lokomotivě k ní z tohoto nástupiště odbočuje lesní silnice, která vede asi 2 kilometry lesem do kopce. Přijedeme-li vlakem od Blanska, půjdeme po nástupišti proti směru jízdy, na konci podejdeme vpravo koleje a půjdeme opět doprava na perón, kde pak dohledáme výše zmíněnou odbočku do leva k obci.

***

 

ŽST Adamov:

V této stanici jsou čtyři koleje a tři zvýšená panelová nástupiště, která v místě pro přejití kolejí tvoří schodky. Výstup z vlaku je ve směru od Brna vpravo, ve směru od Blanska vlevo. V ose místa pro přejití kolejí je na stěně drážní budovy nad dveřmi do čekárny umístěn hlasový majáček. Pro bezpečné přejití kolejí však raději požádejte zaměstnance ČD.
Stanici můžeme opustit projitím skrs drážní budovu, kde půjdeme chodbou, na jejímž konci zabočíme do leva do čekárny. Tam dohledáme asi po dvou metrech po pravé ruce dveře z budovy. Pokladny jsou v této čekárně naproti vstupním dveřím, asi dva metry vpravo od jejich osy.
Nna přístupovou lávku k sídlišti se dostaneme z prvního nástupiště. Půjdeme tak, abychom měli koleje po levé a drážní budovu po pravé ruce. Na konci zdi budovy půjdeme asi 8 metrů mírně vpravo, kde se začíná zvedat šikmá rampa k lávce, která vede nad celým kolejištěm směrem do sídliště. Mimo odchozího hlasového majáčku umístěného na prvním nástupišti můžeme využít ještě jeden, příchozí, který označuje vchod do budovy zvenčí.

***

 

zastávka Adamov:

Je dvoukolejná zastávka se dvěma širokými zastřešenými peróny s opticky výrazným varovným pásem podél hrany nástupiště. Z vlaku se vystupuje vždy vpravo ve směru jízdy. Odchod z nástupišť je ve směru od Brna zpět, ve směru od Blanska vpřed. Pokaždé přijdeme ke schodišti dolů. Po jeho sejití přijdeme k silnici, podél níž můžeme jít do leva k Adastu, případně zde podejít koleje a dostat se tak k protějšímu nástupišti.

***

 

ŽST Blansko:

Přicházíme-li k železniční stanici Blansko od města, můžeme využít pro lepší orientaci akustický majáček, umístěný na zdi drážní budovy, asi 5 metrů vlevo od vstupních dveří do čekárny. Pokladny jsou zde umístěny 6 metrů vlevo za vstupními dveřmi v úhlu asi 30 stupňů, příchod na nástupiště je přes odbavovací halu přímo proti vstupním dveřím. V jejich ose je také místo pro přejití přes první kolej. Před ní jsou dva schody nahoru. Z první a druhé koleje odjíždějí zpravidla regionální spoje. Pro přístup k nim je bezpečnější požádat u pokladny o asistenci pracovníka ČD. BR<> Pro přístup ke druhému nástupišti, kde zpravidla staví rychlíky, použijte ozvučený podchod, který je před prvním nástupištěm vpravo. Pod schodištěm v podchodu půjdete do leva, na konci chodby je vlevo výtah a vpravo schodiště na nástupiště.
V této stanici je umístěno celkem 5 hlasových majáčků, které označují vchod do drážní budovy zvenčí, druhý je na prvním nástupišti nad dveřmi do čekárny v ose místa pro přejití první koleje, třetí označuje podchod ke druhému nástupišti a dva poslední jsou na druhém nástupišti, kde signalizují schodiště do podchodu.

***

 

ŽST Blansko - město:

Tato stanice má dvě protilehlá nástupiště se žlutými reliéfními varovnými pásy podél hrany nástupiště. Výstup z vlaků je vždy vpravo ve směru jízdy. Odchod z nástupišť je ve směru od Brna zpět, ve směru od Svitav vpřed. Pokaždé přijdeme k silnici, po které je možné jít do leva směrem k městu. Drážní budova je na straně nástupiště pro směr od Brna, asi 20 metrů před zmiňovaným přejezdem. Její nalezení nám usnadní hlasový majáček, umístěný na rohu drážní budovy směrem k nástupištím. Dveře do čekárny jsou v ose příchodu asi 10 metrů za majáčkem po levé ruce. Pokladna je v čekárně asi 2 metry vlevo ode dveří a má omezený provoz. čekárna není průchozí.