HMATNÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ.

 

 

Cílem této stránky je seznámit vás se základními pojmy v oblasti orientačních úprav pro nevidomé a slabozraké na veřejně přístupných komunikacích a ve veřejně přístupných objektech a vysvětlit vám jejich vzájemné souvislosti.

Stavební úpravy, využívající všech prvků pro zlepšení orientace a samostatného pohybu nevidomých a těžce zrakově postižených osob, se zřizují pro zajištění jejich soběstačnosti a především bezpečnosti při běžném pohybu na ulicích a v dopravě. Podle charakteru je lze rozdělit na prvky hmatné, akustické a vizuálně kontrastní. Na této stránce máte možnost se seznámit s prvky hmatnými, informace o prvcích akustických najdete na samostatné stránce Akustické úpravy pro nevidomé a na stránce Vizuální úpravy pro slabozraké zase získáte informace o této kategorii značení.

 

Hmatné prvky mají funkci orientační nebo bezpečnostní, výjimečně i funkci informační. Jsou vnímatelné především slepeckou holí a nášlapem. V případě popisků v Braillově písmu a reliéfních znaků i hmatem.

 

***

 

Vodicí linie

Obrázek umělé vodící linie v podchodu pod brněnským Hlavním nádražím

Základním hmatným prvkem je vodicí linie. Je to bezpečný a orientačně jednoduchý koridor s minimálním průchozím profilem 900 mm. Podle prováděcí vyhlášky stavebního zákona, je v tomto koridoru nepřípustné umisťování jakýchkoliv předmětů. Prvotní snahou architekta by mělo být, aby v exteriéru vodicí linii tvořila přirozená součást prostředí, například rozhraní chodník - trávník nebo stěna domu. Absence těchto prvků se nahrazuje umělou vodicí linií, která je typická pro interiéry dopravních staveb, například pro nástupiště metra, nebo vlakových nástupišť stanic ležících na koridoru. Je však vhodná také do rozlehlejších prostor, kde z jakýchkoliv důvodů není možné využít přirozené vodící linie. Povrch umělé vodící linie tvoří podélné drážky, které jsou hmatné pouze při použití kyvadlové kluzné techniky. Přerušení vodicí linie v délce cca 400 mm se zřizuje v místech, kde nevidomý může z linie odbočit, např. označení schodiště vedoucího z nástupiště nebo označení místa, kde lze nástupiště bezpečně přejít napříč k druhé odjezdové hraně.

 

***

 

Signální pás

Signální pás navádí nevidomého chodce od přirozené vodící linie ke kolmému přechodu přes přechod

Signální pás je zvláštní forma umělé vodicí linie, která určuje nevidomému přesný směr chůze v definovaných případech, např. přístup od vodicí linie k označníku MHD nebo k přechodu pro chodce. Na železničních nástupištích signální pásy vyznačují přístup k vstupu do podchodu, popř. k vstupu do výpravní budovy. Signální pás je vždy ukončen u přirozené nebo umělé vodicí linie. Jeho povrch tvoří výstupky tvaru komolých kuželů s průměrem 20, výškou 5 a roztečí výstupků 50 až 100 milimetrů. Signální pás je hmatný slepeckou holí a nášlapem. Tento pás je široký 800 až 1000 milimetrů, proto jej nelze nevědomky přejít. V mozaikové dlažbě se signální pás lemuje rovinnými deskami šířky minimálně 250 milimetrů, které zvýrazňují jeho hmatný kontrast. Pás je též obvykle vizuálně kontrastní vůči okolí.

 

***

 

Vodicí pás přechodu

Na obrázku jsou vidět signální pás, varovný pás i vodicí pás přechodu

Vodicí pás přechodu vede napříč vozovkou a musí navazovat na signální pásy na chodníku. Od sebe je může případně dělit "varovný pás", který označuje rozhraní chodníku a vozovky v místech, kde je zkosený obrubník. Vodící pás přechodu se zřizuje pouze na orientačně složitých přechodech, jako jsou šikmé přechody, přechody delší než 8 metrů a přechody, jejichž vstup je v oblouku. Jeho povrch tvoří čtyři podélné proužky, které se na vozovku nalepují, proto je hmatný pouze při použití kyvadlové kluzné techniky.

 

***

 

Varovný pás

Obrázek varovného pásu z červené reliéfní dlažby na tramvajovém ostrůvku Obrázek varovného pásu šedé barvy v šedé dlažbě - nevhodné použití.

Varovný pás označuje rozhraní mezi prostorem běžně přístupným a prostorem potenciálně nebezpečným. Tento pás se zřizuje v místech sníženého obrubníku, např. bezbariérové přechody, či tramvajové zastávky. Na chodníku s cyklistickou stezkou určuje rozhraní mezi vymezeným prostorem pro cyklisty a chodce. Jeho povrch tvoří výstupky tvaru komolých kuželů s průměrem 20, výškou 5 a roztečí výstupků 50 až 100 milimetrů. Varovný pás je hmatný slepeckou holí a nášlapem a musí být barevně kontrastní. Užití šedé reliéfní dlažby na šedém podkladu je nepřijatelné, protože tyto varovné pásy slouží nejen zcela nevidomým lidem, ale usnadňují pohyb v prostoru také lidem prakticky nevidomým nebo silně slabozrakým, pro které uvedená barevná kombinace zcela ztrácí smysl (viz. obrázky). Tento pás je široký 400 milimetrů. Charakter povrchu varovného i signálního pásu je obvykle shodný. K záměně však nemůže dojít vzhledem k jejich zřetelně odlišné šířce - varovný pás 400 milimetrů a signální pás nejméně 800 milimetrů.

 

***

 

Varovný pás se sloučenou vodicí funkcí

Obrázek varovného pásu se sloučenou vodící funkcí

Na železničních nástupištích se zřizuje varovný pás se sloučenou vodicí funkcí. Tento pás odděluje bezpečnostní pruh od ostatní plochy nástupiště, proto se zřizuje ve vzdálenosti 800 mm od perónní hrany. Pás je v šířce 400 mm hmatný a v šířce 150 mm barevně kontrastní. Profil povrchu tvoří podélné drážky, které jsou hmatné při použití kyvadlové kluzné techniky. Cestující je povinen pohybovat se mimo tento pás uvnitř nástupiště. Tento striktní zákaz je nutné dodržovat především v nácestných zastávkách, kde rychlost projíždějících vlaků může být až 160 km/h. Bezpečnostní odstup je veřejnosti přístupný pouze pro účel nástupu a výstupu do vlaku a z něj.

 

***

 

Popisky v bodovém písmu a reliéfní znaky

Obrázek braillského štítku v rámečku na sloupku zastávky mhd. Obrázek braillského štítku na zadní straně vývěsky na zastávce tramvají

Popisky v Braillově písmu se používají pro označování výstupu z podchodů. Umisťují se na zadní stranu pravého zábradlí do oblasti před první schodišťový stupeň. Dále se tyto popisky a reliéfní znaky používají pro označení ovládacích prvků výtahů a v interiéru pro označení dveří. Na autobusových nádražích se braillské štítky používají k označení nástupiště/stanoviště a cílové stanice. Na zastávkách městské hromadné dopravy pak obsahují název zastávky, informaci o čísle linky, směru jízdy a zda se jedná o denní nebo noční spoj. Umísťují se přednostně na pravý sloupek zastávkového stojanu, tedy na stranu vzdálenější od vozovky, ve výši cca 135 centimetrů od země. Tam kde to není možné, se umísťují na pravou zadní stranu vývěsky.