STRUČNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ZAMĚŘENÉHO NA
PŘESTUPNÍ UZLY IDS JMK

 

 

Milí přátelé,

v měsíci únoru jsem se na vás obrátil s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo zmapovat vaše dosavadní zkušenosti s přestupováním na přestupních uzlech IDS JMK a získat informace o vašich konkrétních problémech a představách o jejich řešení. Nyní vám posílám stručné vyhodnocení tohoto dotazníku, v němž jsem našel mnoho užitečných podnětů, které se pokusím v rámci svých možností prosadit.
Z dotazníku však také vyplynulo, že celá řada již existujících úprav vám není známa a požadujete jejich uplatnění. Takže čtěte níže. Snad tam najdete i odpověď právě na svůj dotaz. Takže? Prosím, čtěte dále.

 

STATISTIKA:

Celkem bylo osloveno 121 respondentů
Emailem bylo osloveno 92 respondentů
Emailem odpovědělo 21 respondentů
Elektronicky dotazník vyplnilo 6 respondentů
V černotisku dotazník vyplnilo 16 respondentů
Celkem odpovědělo 40 respondentů
Z toho bylo 16 mužů
a 24 žen
- -
Těžce zrakově postižených 38 respondentů
Slabozrakých 2 respondenti
Bílou hůl orientační používá 28 respondentů, což je 70%
Vysílač používá 17 respondentů, což je 42,5%
- -
Denně přestupuje 9 respondentů, což je 22,5%
1-3x týdně přestupuje 21 respondentů, což je 52,5%
Příležitostně pak 10 respondentů, což je 25,0%
- -
Problémy s přestupováním nemá 40,0% respondentů
Problémy s přestupováním zvládá 52,5% respondentů
Velké problémy s přestupováním má 7,5% respondentů
- -
Reliéfní úpravy preferuje 27,5% respondentů
Akustické úpravy preferuje 37,5% respondentů
Vizuální úpravy preferuje 32,5% respondentů
Otázku nezodpovědělo 2,5% respondentů
- -
Orientační body postrádá 45,0% respondentů
Orientační body nepostrádá 50,0% respondentů
Otázku nezodpovědělo 5,0% respondentů
- -
Vodicí linie postrádá 55,0% respondentů
Vodící linie nepostrádá 42,5% respondentů
Otázku nezodpovědělo 2,5% respondentů

 

Tolik jen ve stručnosti. Pokud by vás zajímalo komkrétní vyhodnocení dotazníků, můžete si kliknout na Celkové vyhodnocení dotazníku IDS JMK.

 

*****

 

Nyní již přejděme k vašim nejčastějším připomínkám a námětům.

 

- Různé uzly mají různá označení zastávek, navrhoval bych spíše jejich jednotnější ráz.
* To je bohužel pravda. A není to jen záležitost přestupních uzlů, ale i běžných zastávek. Proto budeme prosazovat sjednocení zastávkových stojanů alespoň na přestupních uzlech IDS JMK.

- Scházejí mi akustické úpravy, například i bezvysílačkové zvukové přechody.
* Ozvučených semaforů v Brně neustále přibývá. K dnešnímu dni je jich již kolem 600 kusů. Další ozvučení se provádějí průběžně v rámci rekonstrukcí, budování nových světelných zařízení, nebo na základě našich požadavků. Všechna nově instalovaná klepátka budou však na aktivaci vysílačem. Tento by se proto měl stát nedílnou součástí základního vybavení každého těžce zrakově postiženého člověka, stejně tak jako bílá hůl.

- Na Mendlově náměstí mi schází na světelném přechodu vedoucím od tramvaje k obchodu stojícímu na rohu ulice Křížová akustický majáček.
* Na základě vašich námětů vypracujeme projekt a podáme návrhy na urychlené řešení nejpalčivějších problémů, jímž je například i tento. Obecná informace je, že všechny stávající neozvučené semafory budou ozvučeny při jejich rekonstrukci.

- Na Mendlově nám. chybí reliéfní značení, nadto tam u výstupu z tramvaje přijíždějící ze směru od ulice Pekařské překáží praktickému užívání orientační hole mřížka.
* Někteří z nás právě tuto mřížku naopak využívají jako vodící linii. V každém případě však provedeme podrobný průzkum na místě a podáme návrhy na řešení této situace.

- Postrádám na vybraných přestupních uzlech vizuální kontrastní úpravy, zejména označení prvních a posledních schodů, např. na Hlavním nádraží směrem k podchodu "myší díra".
- Doporučuji vizuální zvýraznění hran chodníků, sloupů a nástupišť dopravních prostředků a také obnovení nátěrů některých zeber.
* Na zpřístupnění podchodu a prostor kolem Hlavního nádraží byl s naší aktivní účastí vypracován rozsáhlý projekt, který zahrnuje i vámi požadované úpravy. Měl by se realizovat snad koncem letošního nebo začátkem příštího roku.

- Ocenil bych cedule v kontrastním provedení umístěné v úrovni očí.
* Toto není možné vždy zajistit z bezpečnostních důvodů. V reálných případech to však budeme prosazovat.

- Na přestupním uzlu Česká nejsou žádné orientační body.
* Přestupní uzel Česká je prostorově docela stísněný a obsahuje celou řadu přirozených vodicích linií, které lze s úspěchem využívat. Mimo to tam jsou vytvořeny dvě umělé vodicí linie od zastávek trolejbusů na Brandlové, směrem k Veveří a středem chodníku podél Červeného kostela. Křižovatka Husova/Joštova je kompletně ozvučená. To však samozřejmě neznamená, že nebudeme usilovat o jejich rozšíření, zejména o výraznější označení všech zastávek.

- Na Zvonařce a u Tesca je nedostatečné pouliční osvětlení.
* Zkusíme to prověřit a uvidíme, co se s tím bude moci dát dělat.

- Postrádám označení sloupků nástupišť, označení přechodů a míst pro přejití.
* I mně taková označení moc chybí. O jejich uplatnění v co největším rozsahu budeme i nadále usilovat.

- Na vybraných přestupních uzlech často postrádám vodící linie: Na České, i v jiných částech vnitřního města, značení pomocí vodicích pásů chybí, pouze na Mendlově náměstí a na Hlavním nádraží je situace lepší. Také na Staré osadě by úpravy tohoto druhu zrakově postiženým usnadnily situaci.
* Samozřejmě o uplatnění reliéfních úprav, v co největší míře budeme i nadále usilovat.

- Lépe mi vyhovuje značení u starých typů tramvají, kde jsou vizuální informace i na boku vozidla na tabuli přibližně v úrovni očí. U nových vozů, které mají číslo na střeše, je pro mě značení nedostupné.
* Dopravní podnik města Brna uvedl do provozu elektronický systém označování vozidel, který spočívá v úplném odbourání klasických černotiskových tabulí, které se musely vozit v zásobě a ručně vyměňovat. V dnešní době je už takto označeno a ozvučeno více než 95% všech prostředků. Zbývajících, necelých 5%, je určeno k rekonstrukci nebo vyřazení z provozu. Zde je tedy jediným řešením použití vysílače VPN.

- Především je podstatné mít čísla na zastávkách v úrovni očí.
- Bílá čísla na tmavomodrém podkladu mi z hlediska barevné kombinace nejlépe vyhovují. Velikost čísel linek by však měla být větší.
* Zvětšení budeme iniciovat. Jejich umístění ve výši očí však bude velice problematické. Nicméně, i zde se pokusíme vymyslet nějaké schůdné řešení.

- Rovněž se objevil návrh na poskytování informací akustickou formou.
* Toto řešení je velice nákladné a je závislé na přívodu elektrické energie, která není všude k dispozici. Ale také v tomto duchu podáme návrhy.

- U obrázků dopravního prostředku na zastávkových stojanech, by bylo vhodné se vrátit k původním obrázkům, ze kterých bylo zřejmé, o jaký dopravní prostředek se jedná, v novém pojetí jsou obrázky nezřetelné.
* Podáme příslušné podněty na Dopravní podnik města Brna.

- Za nejproblematičtější pro zrakově postižené považuji přestupní uzel Zvonařka. Spoje č. 49 a 48 jedou asi 1 minutu po sobě a většinou bez odezvy na VPN - 1.
* Odjezdy autobusů podléhají harmonogramu jízd DPMB s návaznostmi na další spoje na jiných přestupních uzlech. Konkrétní případy nemluvení externích hlásičů je vždycky nutno nahlásit řidiči vozidla. Jinak nebude možné včas zajistit odstranění závady.

- Přestupní uzel na Zvonařce je pro zrakově postižené velmi nepřehledný, přestupování tu pro ně není bezpečné. Problémy zde působí hlavně velký dopravní ruch, absence umělých vodících linií a nevhodné napojení na MHD.
* Zde jsme již dříve vypracovali návrh řešení, který je však velice nákladný. Proto máme příslib, že se bude realizovat v souvislosti s rekonstrukcí nádraží. S tím souvisí také možné zlepšení přístupu k tramvajím, které by měly být výhledově přesunuty na ulici Plotní. Je to však běh na ještě hodně dlouhou trať.

- Pokud jde o autobusové nádraží, pro zrakově postiženého, který nemá přesnou představu o rozmístění ostrůvků, nástupišť, o jejich počtu a řazení jejich čísel, je těžké najít správné nástupiště.
* Sebelepší orientační značení neumožní nevidomému samostatný pohyb bez předchozích znalostí daného prostoru. Proto je vždycky nutno se předem s daným prostorem seznámit, vytyčit si v něm své orientační body a následně je využívat. V současné době můžete na Zvonařce využívat tři hlasové majáčky, umístěné nade dveřmi do čekárny (naproti nástupišti D), nad pokladnou v čekárně a na rohu úpatí nadchodu vedoucího k tramvajím.

- Při cestě do centra města se přechází frekventovaná ulice Dornych přímo v místě zastávky. Bylo by vhodné vytvořit vodící linii, která by vedla zprava kolem parkoviště směrem ke světelnému přechodu na křižovatce ulic Dornych a Zvonařka.
* Zde je možné využít přirozenou vodící linii, jíž je rozhraní chodníku a trávníku, který vede podél pravého oblouku tramvajové smyčky. V místě přístupu k přechodu je udělaný asfaltový chodník a navigaci k němu nabízí nepřetržitě klepající semafor právě přes ulici Dornych. Přecházení přes Dornych v místě zastávek MHD je velice nebezpečné a v případě nehody je na vině vždycky chodec, neboť zde není vyznačený přechod pro chodce, tedy tzv. zebra. To musejí respektovat také zrakově postižené osoby, protože právě ty jsou nejvíce ohroženy.

- Při přístupu na autobusové nádraží je pro zrakově postiženého problémem to, že když se drží podle kolejí po levé ruce a přijde k bodu, kdy se má odklonit na přístupovou cestu k nadchodu, stává se, že toto místo přejde. Vhodný by byl reliéfní pás nebo třeba nějaký šum či echo, který by na odbočku upozornil.
* Rozhraní vozovky, případně tramvajového svršku a chodníku není považováno za vodicí linii a z bezpečnostních důvodů jejich využívání nedoporučuji. Využívejte v tomto případě raději rozhraní trávníku a chodníku po jeho pravé straně.

- Zrakově postižení by zde ocenili více reliéfních, akustických i vizuálních kontrastních úprav a také lepší osvětlení.
* Všechny tyhle návrhy se budeme snažit uplatnit.

- V prostoru tramvajových nástupišť u Hlavního nádraží by zrakově postižení uvítali vytvoření vodicí linie ve vzdálenosti asi 1 metr od hrany nástupiště a na stojanech jednotlivých zastávek alespoň informaci o číslech linek tramvají v Braillově písmu.
* Projekt na takovéto úpravy je již vypracován a měl by se realizovat koncem letošního, nebo začátkem příštího roku.

- Rovněž by ocenili více akustických úprav, konkrétně opětné ozvučení jednotlivých tramvajových zastávek, které kdysi fungovalo v podchodu.
* Také tyhle úpravy jsou zahrnuty ve výše zmiňovaném projektu.

- A také ozvučení jednotlivých nástupišť na Hlavním nádraží.
* Tohle řešení je také již zpracováno a čeká se jen na jeho realizaci.

- Rovněž se objevuje návrh na instalaci akustického semaforu směrem k autobusovému nádraží (přechod přes ulici Úzkou).
* Přes ulici Úzkou je ozvučený přechod na straně křižovatky Úzká - Dornych. Je však jej nutno aktivovat vysílačem. Jinak je také možno použít přechod po lávce u galerie Vaňkovka a svézt se výtahem dolů, nebo projít přímo areálem Vaňkovky. To však je pro úplně nevidomého dost obtížné. Za přijatelnější považuji cestu kolem Vaňkovky podél její levé zdi ve směru na Zvonařku. Bližší popis trasy najdete na: galerie Vaňkovka.

- Na trase z podchodu k autobusovému nádraží naproti hotelu Grand, přesněji v části od přechodu směrem k nástupišti a k pokladnám, by bylo vhodné vytvořit nějaké reliéfní úpravy nebo zde umístit akustický majáček.
* Reliéfní úpravy jsou velice nákladnou záležitostí. Přesto je budeme iniciovat v rámci dlouhodobějšího výhledu. V tuto chvíli však budeme žádat o umístění akustických majáčků na buňky prodejen jízdenek ČNE a Student agency.

- Zrakově postižení by ocenili lepší osvětlení, zvláště při vstupu do podchodů.
* V podchodu se bude v dohledné době provádět kompletní revize elektroinstalace, jejíž provedení by mělo vyřešit i tento problém.

- Jeden z respondentů v dotazníku sděluje, že problémem je pro něj to, že si sám nemůže zjistit, z kterého nástupiště mu odjíždí vlak. Uvádí příklad Olomouce, kde pro zrakově postižené zabudovali na nádraží 2 velké televizní obrazovky v úrovni očí, kde se velkým tučným písmem zobrazují veškeré informace o vlacích, které jsou na standardní tabuli pro ostatní cestující.
* V Olomouci se jedná o pilotní projekt, který by měl přinést zkušenosti s používáním takovýchto systémů v celé síti Českých drah. Věřím, že se i v Brně dočkáme podobného zařízení, doplněného navíc ještě možností získání hlasové informace po aktivaci vysílačem. Toto je však zatím ve fázi zkoumání a navazování spolupráce jednotlivých zainteresovaných firem. V současné době je však možno využít automatické informační tabule, která je umístěna v šíji východu z nástupišť, vedle schodiště na první nástupiště na pravé stěně ve směru chodby ke čtvrtému nástupišti. Zde je tato tabule umístěna ve výši očí.

- Uzel Mendlovo náměstí je pro zrakově postižené naprosto nepřehledný, přestupování zde pro ně není bezpečné, obtížně se jim tu přechází. Na poměrně malé ploše má zastávky velké množství autobusů, několik zastávek je rozmístěno různě v prostoru. Na tomto uzlu zcela chybí jakékoli úpravy pro zrakově postižené.
* Tento stav se bohužel nijak výrazně nezlepší přinejmenším do dokončení stavby mimoúrovňové křižovatky v Pisárkách. Pak se snad i tento dopravní uzel dočká nějaké přestavby.

- Někomu však přestupování zde nečiní žádný problém, jeden z respondentů považuje Mendlovo náměstí dokonce za nejpřehlednější přestupní uzel.
* Jak sami vidíte, kolik lidí, tolik názorů. Ale Mendlák si úpravy pro lepší orientaci nevidomých určitě zaslouží.

- Na Mendlově náměstí je především potřeba ujednotit umístění stánků a stanovit, kde je přechod přes koleje - vhodný by byl reliéfní pás z každé strany. Dále je zde zapotřebí doplnit některé semafory akustickým majáčkem a vyznačit začátek a konec tramvajové zastávky.
* Nezbývá než souhlasit. V těchto místech jsme již provedli podrobnější průzkum a budeme iniciovat změny k lepšímu.

- U konečné stanice autobusů a trolejbusů s více ostrůvky navrhuji mírně rozšířit používanější stranu, což je většinou pravá strana z pohledu čelem k výstavišti, na úkor druhé, zejména u ostrůvku mezi tramvajemi a autobusy, kde je u autobusu příliš málo místa pro orientaci a také u trolejbusového ostrůvku, který je z pohledu směrem k výstavišti blíže k pivovaru.
* Tohle je již záležitostí architektů, dopravní policie, odboru komunikací a dalších subjektů, do níž sice můžeme, a také budeme dávat podněty, ale nemáme možnost do ní nijak zásadně zasahovat.

- Dále by bylo vhodné vyznačit přechod resp. přístup od kláštera ke květinářství, u kterého prozatímně končí trolejbus 26.
- U trolejbusových a autobusových ostrůvků umístěných vedle kolejí je rovněž třeba vyznačit lépe konec chodníku směrem k přechodu na zastávku umístěnou příčně k ostatním (autobus 44, trolejbus 26), na které zastavují autobusy a trolejbusy čelem ke kolejím, jež po rozjezdu přejíždějí. Na této zastávce je potřeba lépe odlišit prostor kolejiště od chodníku a označit linii přechodu k této zastávce.
* Viz výše. Prvním krokem pro nás bude pokus o prosazení ozvučení semaforů a následně budeme hlídat termíny přestavby tohoto uzlu a hlídat dodržování vyhlášky o bezbariérovém přístupu.

- Co se týká vlakového nádraží Královo pole, je pro nevidomého obtížné zjistit, kterým podchodem mají jít, aby se dostaly na správnou kolej.
* Na ozvučení tohoto nádraží je již vypracován projekt, který by se měl realizovat koncem letošního, nebo začátkem příštího roku.

- Samostatný pohyb znesnadňuje některým zrakově postiženým i to, že vlakový schůdek je často příliš daleko od obrubníku, což platí i pro Hlavní nádraží.
* Ano, to platí pro většinu všech nádraží a je na to nutno dávat velký pozor. Proto nikdy nenastupujte do vlaku dříve, než se budete pevně držet madla ve vagónu a naopak se tohoto madla nepouštějte dřív, dokud nebudete stát alespoň jednou nohou pevně na nástupišti.

- Nevidomým by pomohlo také nějaké značení při nástupu do vlaku.
* Takové značení si nějak nedovedu představit. Máme však s ČD domluveno, že jejich pracovníci budou aktivně nápomocni zrakově postiženým osobám. Poznají je však jen podle bílé hole. Proto je nutno abychom ji používali a neschovávali ji v tašce.

- Před lety byl u nádraží Královo pole pokus o řešení vodících linií z gumových pásů. Trasování linií bylo přehledné a tento uzel byl pro nevidomé snad nejbezpečnější. Protože však gumové pásy nemají velkou životnost, jsou nyní tyto linie nepoužitelné. Bylo by dobré obnovit původní hmatné úpravy alespoň v původním rozsahu, a to z odolnějšího materiálu.
* Ano, souhlasím. Budeme o to usilovat.

- Tlačítka na sloupcích semaforů jsou pro nevidomé nevyhovující, je pro ně obtížné je nalézt. Proto bych ocenil více akustických úprav ovladatelných vysílačkou.
* Tlačítka na sloupcích semaforů jsou dvojího typu. Ta rozšířenější - hranatá - se používají na tzv. dělených přechodech a používají se k vyblokování klepátka přes tu část ulice, kterou jsme již přešli a při jejich držení se bude ozývat jen klepátko, které signalizuje stav semaforu ve směru naší chůze. Tato tlačítka nijak s aktivací klepátek nesouvisejí. Druhý typ - kulatá tlačítka - se používají většinou jen na samostatných přechodech, přes široké a hodně frekventované ulice, kde po většinu doby svítí jen oranžové světlo. Teprve při požadavku přejití vozovky je nutno aktivovat stisknutím tlačítka napřed semafor, a poté pomocí vysílače teprve aktivovat akustickou signalizaci. Takovýchto přechodů je však z jejich celkového počtu jen velmi málo.

- Na některých křižovatkách schází zrakově postiženým ozvučení.
* Zde je nutno podávat zcela konkrétní návrhy, které se následně můžeme pokusit prosadit k ozvučení. Jinak se již automaticky ozvučují všechny nově budované a rekonstruované přechody se světelnou signalizací.

- Akustické majáčky na přechodech jsou málo hlasité.
* To je bohužel způsobeno konstrukcí majáčků a navíc je to pouze relativní. Stejná hlasitost na málo frekventovaném přechodu je příliš hlasitá nebo na hodně frekventované křižovatce není při dešti slyšet. Proto je nutno si před přejitím vozovky stoupnout těsně ke sloupku semaforu a dávat pozor, jestli klepe opravdu ten "náš" majáček.

- Na všech přestupních uzlech schází pro zrakově postižené jakákoli vodicí linie, která by je bezpečně navedla k zastávce.
* Máme příslib reliéfních úprav postupně na všech přestupních uzlech IDS JMK. Je to však bohužel v dlouhodobém výhledu. V tuto chvíli je nutné se naučit využívat přirozené vodicí linie, kterých však taky není zrovna moc.

- Na reliéfní úpravy není spolehnutí, mohou být zasněžené.
* To je pravda, ale nic lepšího bohužel nemáme. Po většinu roku však mohou sloužit spolehlivě, pokud o nich budeme vědět a naučíme se je správně využívat.

- Na všech přestupních uzlech zvýraznit šedé sloupy i semafory přibližně půlmetrovým kontrastním pásem ve výši hlavy nebo kolem nich vytvořit vyvýšení, které by na ně zrakově postižené včas upozornilo.
* Podáváme návrhy na první navrhovanou variantu. Mělo by jít o označení se střídajícími se žlutými a modrými pruhy o šířce 10 cm v kombinaci žlutá, modrá, žlutá, modrá a žlutá ve výši od 120 do 170 cm od země.

- Na zastávky instalovat nějaké nové speciální tabule s výrazným označením čísel linek a směru jejich jízdy. Například displej jako v dopravních prostředcích, kontrastní, svítící, s dostatečně velkými znaky.
* Ano, to by byl ideální stav. Takovéto řešení by však bylo neúměrně nákladné. Mimo jiné i proto, že podobná zařízení by se stala neodolatelným lákadlem pro vandaly a zloděje.

- Bylo by potřeba dbát na zřetelné vyznačení zeber, zvýraznit obrubníky na problematických místech, např. vedle budovy lékařské fakulty naproti JAMU.
* Zde by to chtělo upřesnit. Pokud je mi známo, tak u Lékařské fakulty jsou přechody označeny a semafory na obou stranách jsou vybaveny akustickou signalizací.

- Z pohledu zrakově postižených jsou problematické noční autobusové spoje, jsou pro ně nepřehledné, autobusy někde zastavují mimo obvyklé zastávky tramvají.
* To je dáno tím, že noční linky nekopírují trasy linek denních. Proto je nutno se zastávky nočních linek naučit tak, tak jak jsme se naučili zastávky linek denních.

- Navrhuji, aby se v celém městě s obchodníky dohodl způsob umisťování reklamy, protože své poutače umísťují velmi nevhodně a zrakově postižený člověk se o ně může snadno zranit. To však není problém jen Brna, měl by se řešit celostátně.
* Tato problematika je již řešena vyhláškou. Jenom je nutno důsledně dbát na její dodržování. Každý z nás může udělat svůj kousíček dobrého. Stačí na všechny zjištěné případy upozornit příslušného obchodníka. V případě neúspěšného jednání to pak nahlásit na odbor komunikací příslušného městského úřadu. Ale věřte, že je to mnohdy Sisyfovská práce.

 

Tento dotazník posloužil také jako podklad pro jednu diplomovou práci, kterou hodnotím jako velice dobrou. Pokud byste se s ní chtěli seznámit, tak si klikněte zde: Diplomka. (zip 128 KB). Jedná se o text zpracovaný ve Wordovském dokumentu, v němž můžete najít spoustu zajímavých a užitečných informací z naší problematiky.

Závěrem děkuji vám všem, kteří jste mi svými zkušenostmi, připomínkami a náměty pomohli získat spoustu užitečných informací. Je mi jasné, že se nám tuto svízelnou situaci nepodaří vyřešit za jediný rok. Stejně jasné však je i to, že kdybychom nedělali vůbec nic, tak by se stejné nic také nikdy nezměnilo.

 

Ke dni 15.6.2005 zpracoval
Josef Konečný